preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rečica

vijesti

Obavijest o natječajima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 21. 10. 2021. 08:44

Službena odluka je u prilogu!

 [više]

Lista kandidata koji se pozivaju na testiranje

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 15. 10. 2021. 08:52

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za radno mjesto kuhara/ice utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica, po natječaju objavljenom 04.10.2021. god. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Rečica, radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu kuhar/ica na neodređeno vrijeme, za puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

 

Nada Dević

Krunoslav Plavetić

Anita Trgovčić

 

Usmeno vrednovanje (testiranje) održat će se u utorak 19.11.2021. s početkom u 11:00 sati.

Područja za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Poznavanje robe i prehrane
 2. Higijena i ekologija na radnom mjestu
 3. Izrada normativa za prehranu učenika
 4. Edukativni materijal za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osobe po osnovnom programu, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prilikom dolaska na intervju svi kandidati obvezni su se pridržavati epidemioloških mjera, što znači obvezno nošenje maske tijekom boravka u školi, obvezna dezinfekcija ruku na ulasku u školu i održavanje socijalne distance od 2m.

 

 

                                                                                        Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 [više]

Poziv kandidata za testiranje

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 5. 10. 2021. 11:22

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za učitelja/icu povijesti i učitelja/icu geografije utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica, odnosno završili su studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavničkog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 20., točka a) i članka 21. točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

 

 1. Bastijančić Ankica
 2. Bogović Dino
 3. Cvitković Sanja
 4. Činčak Davor
 5. Drempetić Tamara
 6. Jukić Leo
 7. Krpan Domagoj
 8. Kušić Zoran
 9. Majetić Martina

10.Petroci Klara

11.Vuković Ivan

 

 

Intervju s kandidatima održat će se u petak 08.10.2021. godine u 11:00 sati u Osnovnoj školi Rečica, Rečica 33a, Rečica.

Prilikom dolaska na intervju svi kandidati obvezni su se pridržavati epidemioloških mjera, što znači obvezno nošenje maske tijekom boravka u školi, obvezna dezinfekcija ruku na ulasku u školu i održavanje socijalne distance od 2m.

 

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta kuhar/ica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 5. 10. 2021. 07:55

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/21-01-03

URBROJ:2133-21-21-01

REČICA,  04.10.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),  i  odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica,  ravnateljica OŠ Rečica raspisuje:

 

N   A   T   J   E   Č   A   J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 • kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno,  puno radno vrijeme  

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

 

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu  
 • uvjerenje /potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koji  ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

 

Osoba koja je stekla inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužna je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („N.N.“ br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu da Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N.“ br. 82/15.,70/19. i 47/20.)
 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije.

 

 Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („N.N.“ br. 82/08. i 69/17) na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se  neutralno i odnose se jednako  na muške i ženske osobe.

 

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19I 84/21), članku 48. stavku 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

  
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“N.N” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.


Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu tj. testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica  koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, www.os-recica.skole.hr
Vrijeme i mjesto održavanja procjene kandidata biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole  s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na provjeri smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.
 
 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Rečica, Rečica 33/a, 47000 Karlovac s naznakom “za natječaj – kuhar/ica“    
 

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana  04.10.2021. godine. 

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA REČICA


Kontakt:

 • pismena zamolba: Rečica 33/a, 47000 Karlovac

 

 

 

 

                                                                                                                                 ravnateljica OŠ Rečica                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

                                                                                                                            _______________________

    Dijana Perišin                                                                                                  

 

 [više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 22. 9. 2021. 09:35

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/21-01-02

URBROJ:2133-21-21-01

REČICA,  22.09.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica,  ravnateljica OŠ Rečica raspisuje:

 

N   A   T   J   E   Č   A   J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

 

 • učitelja/ice povijesti – 1 izvršitelj/icu na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno
 • učitelja/ice geografije – 1 izvršitelj/icu na neodređeno, nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno

 

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19. i 75/20.)

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

 

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu  
 • uvjerenje /potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koji  ne smije biti stariji od 15 dana od dana objave natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji ne smije biti stariji od 15 dana od dana objave natječaja
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

 

Osoba koja je stekla inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužna je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („N.N.“ br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu da Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N.“ br. 82/15.,70/19. i 47/20.)
 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije.

 

 Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („N.N.“ br. 82/08. i 69/17) na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se  neutralno i odnose se jednako  na muške i ženske osobe.

 

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19I 84/21), članku 48. stavku 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

  
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“N.N” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.


Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu  prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica  koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, www.os-recica.skole.hr
Vrijeme i mjesto održavanja procjene biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole  s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na provjeri smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.
 
 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Rečica, Rečica 33/a, 47000 Karlovac s naznakom “za natječaj – učitelj/ica povijesti/geografije“    
 

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana  22.09.2021. godine. 

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA REČICA


Kontakt:

 • pismena zamolba: Rečica 33/a, 47000 Karlovac

 

 

 

 

                                                                                                                                 ravnateljica OŠ Rečica                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                            _______________________

                                                                                                               Dijana Perišin

 

 [više]

N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 18. 8. 2021. 21:14

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/21-01-01

URBROJ:2133-21-21-01

REČICA, 18.08.2021.

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.06 „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza IV“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi s stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj: 102/18., 59/19., 22/20.) ravnateljica Osnovne škole Rečica raspisuje dana 18.08.2021. godine

 

                                                       N   A   T   J   E   Č   A   J

               ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 4.RAZREDU (dvoje učenika)
 • određeno – nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno za nastavnu godinu 2021/2022.

 

 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 8. RAZREDU
 • određeno – nepuno radno vrijeme 28 sati tjedno za nastavnu godinu 2021/2022.

 

Uvjeti:

 •  završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/18 i 59/19 i 22/20.)
 • pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)
 • pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

                      zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • prijava na natječaj – vlastoručno potpisana 
 • životopis – vlastoručno potpisan
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)  - minimalno srednja stručna sprema
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi za kandidate koji su završili nastavu, dok će izabrani kandidati bez edukacije biti obvezni istu završiti do početka rada.

 

 U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje,odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ (https://branitelji.gov.hr).

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“N.N” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koje će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Osnovna škola Rečica sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, tjedna zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Izabrani kandidat/kandidatkinja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Rok prijave osam (8) dana od dana objave natječaja 19. kolovoza 2021. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 26.08.2021. godine.

 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu: OŠ REČICA, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK U NASTAVI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                             ravnateljica OŠ Rečica                                                                                                                                           

                                                                      Dijana Perišin, mr.

 [više]

Odluka o odabiru ponude za izgradnju dječjeg vrtića Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 7. 6. 2021. 13:24

U prilogu je odluka!

 [više]

Obavijest kandidatima za provjeru Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 10. 11. 2020. 12:12

U prilogu je dokument

 [više]

N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNOG MJESTA - učitelja/ice informatike – 1 izvršitelj/icu na neodređeno, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 29. 10. 2020. 12:57

 [više]

Obavijest o izboru kandidatu za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 23. 10. 2020. 12:15

Službena obavijest je u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA I UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Martina Rožić, 1. 9. 2020. 20:48

REZULTATI NATJEČAJA

Poštovani kandidati,

rezultati natječaja održanih 01.09.2020. godine bit će objavljeni u srijedu u poslijepodnevnim satima.

Ravnateljica: Dijana Perišin

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE ZA POPUNU RADNIH MJESTA UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA I UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Martina Rožić, 27. 8. 2020. 09:20

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati)  (1izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 18. 08. 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Rečica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 01.09.2020. godine u uredu ravnateljice.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. L. R. (Zagreb) u 9 : 00 sati
 2. M. M. (Karlovac) u 9 : 15
 3. M. V. (Kutina) u 9 : 30
 4. M. F. (Zagreb) u 9 : 45

Pozvani su kandidati koji ispunjavaju sve uvjete natječaja, ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (9 sati) (1izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 18. 08. 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Rečica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 01.09.2020. godine u uredu ravnateljice.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. D. F. (Zagreb) u 10 : 00 sati
 2. A. T. (Karlovac) u 10 : 15
 3. A. F. (Karlovac) u 10 : 30

Pozvani su kandidati koji ispunjavaju sve uvjete natječaja, ako kandidat ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

       

Predsjednica Povjerenstva:

Antonija Colnar

 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA I UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Martina Rožić, 18. 8. 2020. 21:39

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/20-01-04

URBROJ:2133-21-20-01

REČICA,  18.08.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Rečica,  ravnateljica OŠ Rečica raspisuje:

 

N   A   T   J   E   Č   A   J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

 • učitelja/ice njemačkog jezika  – 1 izvršitelja/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme

9 sati ukupnog tjednog zaduženja

 

 • učitelja/ice glazbene kulture – 1 izvršitelj/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme

20 sati ukupnog tjednog zaduženja  

 

Za prijem u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19.)

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 30 dana od raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije.
 
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona obvezni su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („N. N.“br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („N.N.“ br. 157/13.,152/14. i 39/18) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („N.N.“ br. 33/92., 57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13. i 98/19.)dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze i ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.  


Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („N.N.“ br. 82/08. i 69/17) na natječaj  se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se  neutralno i odnose se jednako  na muške i ženske osobe.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“N.N” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu  prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rečica  koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, w.w.w.os-recica.skole.hr
Vrijeme i mjesto održavanja procjene biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole  s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na provjeri smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.
 
 

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Rečica, Rečica 33/a, 47000 Karlovac s naznakom “za natječaj – ...“ ovisno za koji predmet se natječe.
 
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.


O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos.

 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 18.08.2020. godine. 

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA REČICA


Kontakt:

 • pismena zamolba: Rečica 33/a, 47000 Karlovac

 

ravnateljica OŠ Rečica

Dijana Perišin

 

 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Autor: Martina Rožić, 10. 8. 2020. 10:01

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/20-01-03

URBROJ:2133-21-20-01

REČICA, 10.08.2020.

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi s stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj: 102/18) ravnateljica Osnovne škole Rečica raspisuje dana 10.08.2020. godine

 

                                                       N   A   T   J   E   Č   A   J

   ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 7. RAZREDU
 • određeno – nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno za nastavnu godinu 2020/2021.

UVJETI:

 •  završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/18 i 59/19.)
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija  
 • pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)
 • pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 • životopis – vlastoručno potpisan
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi za kandidate koji su završili nastavu, dok će izabrani kandidati bez edukacije biti obvezni istu završiti do početka rada.

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje,odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ (https://branitelji.gov.hr).

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“N.N” br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koje će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Osnovna škola Rečica sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, tjedna zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Rok prijave osam (8) dana od dana objave natječaja 10. kolovoza 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 18.08.2020. godine.

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu: OŠ REČICA, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK U NASTAVI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

ravnateljica OŠ Rečica

Dijana Perišin, mr.

 [više]

Natječaj za ravnatelja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 7. 2. 2020. 11:00

 [više]

Dežurstva učitelja

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 23. 10. 2019. 11:32

 

RASPORED PRIMANJA RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

UČITELJ

INFORMACIJE

PRIJEPODNE

INFORMACIJE

POSLIJEPODNE

KONZULTACIJE

Jasminka Alinčić

utorak 4. sat

ponedjeljak

 

Maja Pignar Mijović

utorak 2. sat

ponedjeljak

 

Marina Kružić

utorak 3. sat

ponedjeljak

 

Nada Klarić

utorak 4. sat

ponedjeljak

 

Anja Skendžić

srijeda 5. sat

ponedjeljak

 

Mateja Matić

utorak 4.sat

ponedjeljak

 

Blaženka Mravunac

srijeda 3.sat

ponedjeljak

 

Nikolina Štedul Kožar

ponedjeljak 5.sat

ponedjeljak

 

Dijana Mikšić

utorak 4.sat

 

utorak 5.sat

Jasminka Vrbanić

 

 

srijeda 7.sat

Zrinka Lovrović

 

 

 

Ivana Ribar Škrtić

 

 

četvrtak 5.sat

Milica Abramović

utorak 3.sat

 

 

Marijana Vuksan

petak 1.sat

 

 

Marija Tomljanović Mihalić

srijeda 6.sat

 

 

Antonija Colnar

 

 

petak 3.sat

Lidija Valentić

srijeda 1.sat

ponedjeljak

 

Snježana Zorbas

četvrtak 5.sat.

ponedjeljak

 

 

Informacije poslijepodne su prvi ponedjeljak u mjesecu uz prethodnu najavu.

 [više]

N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 9. 10. 2019. 12:01

 [više]

N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Autor: Marija Tomljanović Mihalić, 9. 10. 2019. 11:59

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/19-01-04

URBROJ:2133-21-19-01

REČICA, 09.10.2019.

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi s stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj: 102/18) Rečica ravnateljica Osnovne škole Rečica raspisuje dana 09.10.2019. godine

 

                                                       N   A   T   J   E   Č   A   J

               ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

-          1 izvršitelj/ica – RAD U 6. RAZREDU

-          određeno – nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno za nastavnu godinu 2019/2020.

 

Uvjeti:

-           završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/18 i 59/19.)

-          protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

-          hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora (Članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

POŽELJNO

-          iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

-          životopis – vlastoručno potpisan

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)

-          dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

-          elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

 U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje,odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ (https://branitelji.gov.hr).

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanja pomoćnika/pomoćnice u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koje će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Osnovna škola Rečica sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, tjedna zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Rok prijave na osam (8) dana od dana objave natječaja 09. listopada 2019. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 17.10.2019. godine.

 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu: OŠ REČICA, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK U NASTAVI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                            v.d.ravnateljica OŠ Rečica                                                                                                                                           

                                                                                                                        Dijana Perišin

 [više]

N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice

Autor: Božica Božičević, 27. 9. 2019. 09:08

 

 

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj:87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. u daljnjem tekstu Zakon) i članka 61. Statuta Osnovne škole Rečica, Školski odbor Osnovne škole Rečica , Rečica raspisuje

 

                                             N  A  T  J  E  Č  A  J

 

                                          za imenovanje  ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica Osnovne škole Rečica (dalje: Škola) mora ispunjavati slijedeće nužne uvjete:

 

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: a) sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

b) položeni stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  odnosno završen stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

c) uvjete propisane člankom 106. Zakona,

d) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Iznimno, ravnatelj može biti osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. alineja 1. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Ravnatelj/ica se imenuje  na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnoj ispita na temelju članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne stariji od 30 dana od objave natječaja)
 • potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju članka 126. stavak 3  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)
 • program rada  za mandatno razdoblje

 

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama:

 • poznavanju stranog jezika
 • osnove digitalnih vještina
 • iskustvo rada na projektima

 

Dodatne kompetencije za ravnatelja/icu  prema članku 62. Statuta OŠ Rečica  dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom svjedodžbe, preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se  preslikom svjedodžbe, preslikom indeksa o završenom kolegiju, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na prijavi i realizaciji raspisanih natječaja za projekte financirane iz  fondova Europske unije ili drugih izvora. Dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama  dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju  po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.

Kandidati koji  se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražite na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je  propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana računajući od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka  roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Rečica, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

 

                                                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                                                                      Marina Kružić

 

KLASA:112-01/19-01-02

URBROJ:2133-21-19-01

REČICA, 24.09.2019.

 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Autor: Božica Božičević, 24. 9. 2019. 14:34

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/19-01-03

URBROJ:2133-21-19-01

REČICA, 24.09.2019.

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi s stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj: 102/18) Rečica ravnateljica Osnovne škole Rečica raspisuje dana 24.09.2019. godine

 

                                                       N   A   T   J   E   Č   A   J

               ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 6. RAZREDU
 • određeno – nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno za nastavnu godinu 2019/2020.

 

Uvjeti:

 •  završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/18 i 59/19.)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora (Članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 • životopis – vlastoručno potpisan
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

 U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje,odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ (https://branitelji.gov.hr).

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanja pomoćnika/pomoćnice u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koje će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Osnovna škola Rečica sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, tjedna zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Rok prijave na osam (8) dana od dana objave natječaja 24. rujna 2019. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 02.10.2019. godine.

 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu: OŠ REČICA, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK U NASTAVI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                            v.d.ravnateljica OŠ Rečica                                                                                         Dijana Perišin

 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Autor: Administrator , 19. 8. 2019. 12:49

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA REČICA

REČICA 33/A, 47 000 KARLOVAC

KLASA:112-01/19-01-01

URBROJ:2133-21-19-01

REČICA, 19.08.2019.

 

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi s stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine broj: 102/18) Rečica ravnateljica Osnovne škole Rečica raspisuje dana 19.08.2019. godine

 

                                                       N   A   T   J   E   Č   A   J

               ZA POPUNU RADNIH MJESTA POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 6. RAZREDU
 • određeno – nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno za nastavnu godinu 2019/2020.
 • 1 izvršitelj/ica – RAD U 8. RAZREDU
 • određeno - nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno za nastavnu godinu 2019/2020.

 

Uvjeti:

 •  završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br. 102/18 i 59/19.)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora (Članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 • životopis – vlastoručno potpisan
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

 U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje,odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ (https://branitelji.gov.hr).

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanja pomoćnika/pomoćnice u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koje će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Osnovna škola Rečica sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, tjedna zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Rok prijave na osam (8) dana od dana objave natječaja 19. kolovoza 2019. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 27.08.2019. godine.

 

 Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu: OŠ REČICA, Rečica 33/a, 47 000 Karlovac, s naznakom „ZA NATJEČAJ – POMOĆNIK U NASTAVI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

                                                                                                                            Ravnateljica OŠ Rečica                                                                                                                                           

                                                                                                                     Đurđa Rukavina

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 OGLASNA PLOČA

KALENDAR
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

KADA ZVONO ZVONI

Priloženi dokumenti:
raspored zvona web.png

Informacije

Slikovni rezultat za code club

 

 

 

 

Misija i vizija

ŠKOLSKI KURIKULUM

Priloženi dokumenti:
KURIKULUM 2020-2021.pdf

GODIŠNJI PLAN

Priloženi dokumenti:
GPIP 2020..doc.pdf

CODEWEEK

PRAVILNICI
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Rečica / Rečica 33/a, 47000 Rečica / os-recica.skole.hr / ured@os-recica.skole.hr
preskoči na navigaciju